Apokalipsa SC

Ekshumacje

Oferujemy usługę przeprowadzania ekshumacji osoby zmarłej. Może ona zostać wykonana na życzenie rodziny lub z innych powodów. Usługa polega na wyjęciu osoby zmarłej z miejsca gdzie została wcześniej pochowane oraz przeniesieniu i ponownym pochowaniu.

W jakich przypadkach wykonywana jest ekshumacja?

1. Na zarządzenie prokuratora lub sądu, jeśli istnieją wątpliwości co do przyczyny śmierci zmarłego;

2. Na prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok: małżonek zmarłego, krewni –wstępni (rodzice zmarłego), zstępni (dzieci i wnuki zmarłego) i boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo i kuzyni zmarłego) oraz powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia (synowa, zięć lub teściowie);

3. Na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Od czego zacząć, aby przeprowadzić ekshumację ?

Procedura ekshumacyjna zaczyna się od ustalenie cmentarza, na który szczątki mają zostać przeniesione. W tym celu należy udać się do administracji wybranego przez siebie cmentarza i omówić wszystkie szczegóły.

Następnie poprzez złożenie wniosku należy powiadomić Powiatowego Inspektora Sanitarnego  o miejscu przeprowadzania ekshumacji. Sanepid wydaje zgodę na wydobycie zwłok w formie decyzji administracyjnej. Wniosek może złożyć wyłącznie najbliższa rodzina zmarłego (nie może go złożyć zarządca cmentarza czy firma pogrzebowa). Sanepid sprawuje nadzór nad poprawnym wykonaniem wszystkich czynności związanych z ekshumacją.

W Legionowie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna znajduje się przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 11 tel: (022) 774-15-76, (022) 774-02-52

Kolejny krok to uzyskanie zgody administracji cmentarza, z którego szczątki mają zostać przeniesione. Do administracji cmentarza dostarczamy zgodę Sanepidu, po czym zostaje wyznaczony termin ekshumacji.

O terminie dostarczenia ekshumowanych szczątków należy poinformować cmentarz, na który będą one przenoszone.

Trzeba również pamiętać o dostarczeniu karty zgonu  do administracji cmentarza, na którym zostaną pochowane szczątki.

W ustalonym wcześniej terminie zostaje przeprowadzona ekshumacja przez uprawniony do tego zakład pogrzebowy. W uzasadnionych przypadkach podczas ekshumacji obecny jest przedstawiciel Sanepidu, który sprawuje pieczę nad prawidłowym jej przebiegiem.

Podstawa prawna:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 153 poz. 1778) przeprowadzenie ekshumacji przeprowadza się w terminie od 16 października do 15 kwietnia, chyba że Inspektor Sanitarny wyrazi (z uwagi na nadzwyczajne okoliczności) zgodę na inny termin. W Polsce poza tym okresem ekshumacji nie wykonuje się.

 
Scroll to Top